Information Technology Business !!

Information Technology Business

-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการผลิต, งานอุตสาหกรรม

-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ การเงิน ,บัญชี, ธนาคาร

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโรงพยาบาล

-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการศึกษา

-การรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ

โฆษณา